EFPP Suomen kansallinen verkosto
EFPP Finlands nationella nätverk

Säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
1 §

Yhdistyksen nimi on The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector Suomen kansallinen verkosto ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä nimestä käytetään epävirallisia lyhenteitä EFPP Suomen kansallinen verkosto ja EFPP Finland.

Yhdistys on The European Federation for Psychotherapy in the Public Sector:n, josta käytetään näissä säännöissä lyhennettä EFPP, jäsen ja Suomen edustaja EFPP:n yleiskokouksessa.

Tarkoitus ja toiminnan laatu
2 §

Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhteisö.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää psykoanalyyttista psykoterapiaa Suomessa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1. toimii yleiseurooppalaisen psykoanalyyttisen psykoterapeutin pätevyyden sertifioimiseksi aikuisten yksilöpsykoterapiassa, ryhmäpsykoterapiassa, lasten- ja nuorisopsykoterapiassa sekä pari- ja perheterapiassa yhteistyössä EFPP:n jäsenten kanssa
2. seuraa ja edistää EFPP:n kriteereiden mukaista psykoanalyyttista psykoterapeuttikoulutusta ja sen tasoa psykoterapiakoulutusyhteisöissä
3. toimii yhteistyössä eurooppalaisten psykoanalyyttisten psykoterapiajärjestöjen kanssa ja tekee muuta kansainvälistä yhteistyötä
4. edistää ja kehittää psykoterapiakoulutusyhteisöjen ja psykoanalyyttisen psykoterapian eri muotoja edustavien psykoterapeuttien keskinäistä yhteistyötä
5. vahvistaa psykoanalyyttisen psykoterapian teoreettista ja tieteellistä tasoa sekä edistää psykoterapiatutkimusta
6. on psykoanalyyttisen psykoterapian asiantuntija sosiaali- ja terveydenhuollon alueella
7. vaikuttaa psykoterapiaa ja sen julkista rahoitusta koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
8. vahvistaa psykoterapeuttien asemaa osana julkista terveydenhuoltoa
9. vahvistaa psykoterapeuttien ammatillista identiteettiä

Yhdistys luo edellytyksiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi järjestämällä koulutus- ja neuvottelupäiviä sekä seminaareja psykoterapeuttikoulutuksesta, psykoterapiatutkimuksesta sekä muista psykoanalyyttisen psykoterapian erityiskysymyksistä, harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa, pitämällä yhteyttä viranomaisiin ja päättäjiin sekä järjestämällä muuta vastaavanlaista tarpeelliseksi katsomaansa toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Jäsenet
5 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä psykoanalyyttisen psykoterapian koulutusta antava yhteisö tai sen kouluttamien psykoterapeuttien yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja joka on oikeuskelpoinen.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksyttävän yhteisön psykoterapeuttijäsenillä on oltava Suomen Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksen myöntämä psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus.

Jäseneksi haluavan yhteisön on haettava kirjallisesti jäsenyyttä yhdistyksen hallitukselta.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen
6 §

Jäsenyhteisöllä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenyhteisön, joka on jättänyt suorittamatta erääntyneen jäsenmaksun. Yhdistyksen kokous voi myös erottaa hallituksen esityksestä jäsenyhteisön, joka on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenmaksut
7 §

Jäsenyhteisöiltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Hallitus
8 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 6 - 8 varsinaista jäsentä ja 3 - 4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka on myös yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen jäsenet valitaan niin, että ne edustavat eri psykoterapiamuotoja: aikuisten yksilöpsykoterapiaa, ryhmäpsykoterapiaa, lasten- ja nuorisopsykoterapiaa ja pari- ja perheterapiaa. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta.

Hallitus valitaan niin, että vuosittain eroaa neljäsosa jäsenistä. Ensimmäisellä kolmella kerralla sääntöjen voimaan astumisen jälkeen erovuoroiset jäsenet ratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenet ovat yhdistyksen valtuutettuja EFPP:n yleiskokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus
10 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset
11 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana huhtikuun loppuun mennessä.

Jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenyhteisöllä on yhdistyksen kokouksessa kaksi edustajaa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenyhteisöistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Kokouksessa on jokaisen jäsenyhteisön edustajalla yksi ääni.

Kokousedustaja voi edustaa valtakirjalla tarvittaessa useampia jäsenyhteisöjä.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
12 §

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostikirjeellä.

Vuosikokous
13 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa<
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus<
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa käsiteltävät asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kahta (2) kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
14 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden viikon välein järjestetyssä yhdistyksen kokouksessa ja se vaatii kaksi kolmasosan (2/3) enemmistön annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
EFPP Constitution

The constitutional amendments that were decided on in the Delegates Meeting in March 2017 have been integrated in the document. You will find the revised document in the attachment.
»EFPP Constitution
Kuva www.norden.org
copyright: efpp-finland.org      www.efpp-finland.org       www.efpp.org