EFPP Suomen kansallinen verkosto
EFPP Finlands nationella nätverk

Psykoterapiakoulutus Suomessa

Psykoterapeuttikoulutuksen järjestäminen yhteistyössä yliopistojen kanssa
Valtioneuvosto antoi 16.12 2010 asetuksen psykoterapeuttikoulutusten järjestämisestä yliopistojen yhteydessä tapahtuvaksi vuoden 2012 alusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Valviran järjestämässä tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa 2.3.2011 todettiin psykoterapeuttikoulutusten olevan resurssi yliopistoille, sekä koulutusten sisällön että psykoterapiatutkimuksen, erityisesti potilastapaustutkimuksen, osalta. Psykoterapeuttikoulutusten status nousee, ne on todettu yliopistokelpoisiksi. Yhteistyön arvioitiin toteutuvan erilaisin mallein eri yliopistoissa ja koulutusohjelmissa. Psykoterapiakoulutusyhteisöt odottavat yliopistoilta ja täydennyskoulutuslaitoksilta resursseja hallinnointiin ja budjetointiin. Toisaalta tietojenantovelvollisuus esimerkiksi opiskelijavalintojen perusteista lisääntyy. Tähän yliopistoilla on annettavana juridista asiantuntemusta.

Psykoterapiakoulutusyhteisöjen on erittäin tärkeätä aloittaa yhteistyö psykoterapiakoulutuskonsortion työtä jatkamaan kutsutun uuden konsortion kanssa. Konsortioon on dekaani on nimennyt edustajan jokaiselta maan psykologian, psykiatrian ja lastenpsykiatrian ainelaitokselta, yhteensä 17. Konsortion puheenjohtaja on prof. Jorma Piha.

Koulutustoimikunnat ja eettiset toimikunnat ovat psykoterapiakoulutusten suunnittelun ja toteuttamisen keskeiset elimet yhteisöissä: ne valitsevat opettajat ja opiskelijat, suunnittelevat koulutusten sisällön ja seuraavat opiskelijoiden etenemistä. Yhteistyö konsortion kanssa on erittäin tärkeää, jotta löydetään yhteistyömuodot itsenäisten psykoterapiakoulutusyhteisöjen ja yliopistojen välille koulutustoimikuntien ja eettisten toimikuntien kautta.

Tavoite on mahdollisesti psykodynaamisten koulutusyhteisöjen yhteisen mallin löytäminen yhteistyölle yliopistojen kanssa, EFPP:n kriteereiden ja Valviran kriteereiden mukaisen psykoterapeuttikoulutuksen toteutuminen psykoanalyyttisessa psykoterapeuttikoulutuksessa ja psykoanalyyttisen psykoterapeuttikoulutuksen ja tutkimuksen aseman vahvistaminen yliopistokentässä.

Yhteistyö ulkomaisten yliopistojen kanssa on mahdollista, mikä avaa psykodynaamisessa psykoterapiassa mahdollisuuksia yhteistyöhön EFPP:n jäsenmaiden yliopistojen kanssa.

Koska koulutusten kustannukset tulevat edelleen kokonaan koulutettavien maksettaviksi, ja etukäteissuunnittelu tapahtuu kouluttajien palkattomana työnä, pyritään toimimaan yhteiskunnallisen rahoituksen saamiseksi sekä opiskelun että suunnittelun kustannuksiin.

Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
Valtioneuvoston asetus

Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion
- loppuraportti 3.12.2009 Loppuraportti - valtakunnallinen..
- suositus psykoterapeuttikoulutuksen opintopisteistä Opintopisteet..
- kannanotto psykoterapeuttikoulutusta edeltävistä lisäopinnoista Lisäopinnot..
- muistio psykoterapeuttikouluttajakoulutus (29.1.2013 ja 18.2.2013) Psykoterapeuttikouluttajakoulutus..


Kuva www.norden.org
copyright: efpp-finland.org      www.efpp-finland.org       www.efpp.org